Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na piątek 6 grudnia br. XVIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 12.00 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki (sala narad).

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Informacja nt. porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji w dniu 26 listopada 2019 roku
  4. Interpelacje i zapytania radnych
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2019-2022
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie obrad

Logo strony