Top - obrazek ze zdjęciami

Ogłoszenie

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn. „Organizacja wydarzeń patriotycznych pod wspólnym tytułem „W OBRONIE BIAŁO – CZERWONEJ wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) dla Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.1057).

Ogłoszenie

 

Logo strony