slid

Plakat obrazujący tekst

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Leszczyńskiego w sprawie udzielenia dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uznaje celowość realizacji zadania pn.  „Ścieżkami Powiatu Leszczyńskiego” wraz z udzieleniem dotacji w wysokości 4.080 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100) dla Klubu Sportowego KOŁOWNIK z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zmianami) zamieszcza się złożoną ofertę przez stowarzyszenie na okres 7 dni w miejscach ustawowo określonych.

Ogłoszenie

Logo strony