slid

Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Wilkowicach

Przypominamy o ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Powiecie Leszczyńskim w 2021 r.  Oferty można składać do 14 stycznia 2022 r.

Co roku powiat leszczyński zleca wybranym w konkursie ofert organizacjom zadania ze sfery działalności pożytku publicznego.

Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka na oferty z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (organizacja znaczących dla powiatu imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym)

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (realizacja imprez i zadań o zasięgu ponadgminnym w zakresie: organizacji koncertów, przeglądów, festiwali i innych działań muzycznych oraz artystycznych, edukacji kulturalnej i upowszechniania czytelnictwa, organizacji konkursów plastycznych, fotograficznych i literackich, organizacji imprez promujących tradycje kultury powiatu leszczyńskiego, ochrony dziedzictwa narodowego z uwzględnieniem publikacji dotyczących powiatu leszczyńskiego, organizacji zajęć integracyjnych dla mieszkańców powiatu)

3) turystyki i krajoznawstwa (realizacja imprez i zadań o zasięgu ponadgminnym w zakresie: promocji turystyki kwalifikowanej, organizacji rajdów, złazów i konkursów, utrzymania i rozwoju szlaków turystycznych pieszych i rowerowych na terenie powiatu)

4) ochrony i promocji zdrowia (realizacja imprez i zadań o zasięgu ponadgminnym w zakresie:  promowanie i współdziałanie w działaniach profilaktycznych mających na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego, ze szczególnym naciskiem na zdrowie psychiczne,  współorganizowanie imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego trybu życia,  wspieranie inicjatyw służących podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu oraz przyjmowaniem środków psychoaktywnych.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie do 14 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 14 stycznia 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Fot. A.Cieślik elka.pl

Szczegółowe informacje

Logo strony