slid

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na piątek 13 maja br. na godz. 11:00 LI sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad: TRANSMISJA

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji w dniu 24 marca 2022 roku oraz z L sesji w dniu 7 kwietnia 2022 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną w zakresie realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2021 rok

6. Informacja o przeznaczeniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii części pasa drogowego drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej

8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej 3938P

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Leszczyńskim za rok 2021"

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Wolne głosy i informacje

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

14. Zakończenie obrad

Logo strony