Top - obrazek ze zdjęciami

Sesja Rady Powiatu Leszczyńskiego

Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na czwartek 26 stycznia br. na godz. 13:00 LXIII sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Odbędzie się ona w Starostwie Powiatowym w Lesznie, pl. Kościuszki 4b.

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji w dniu 20 grudnia 2022 roku oraz protokołu z LXII sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku

4. Sprawozdanie o pracach Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Przyjęcie protokołu z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej w zakresie gospodarowania sprzętem będącym na wyposażeniu Zarządu Dróg Powiatowych

6. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego, ustalenia specjalności i form kształcenia oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2023 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na ochronie zabytkowych oficyn Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania mającego na celu zachowanie oraz utrwalanie substancji zabytkowych murów oficyn Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. F. Ratajczaka w Rydzynie poprzez budowę systemu odprowadzania wód opadowych w ramach naboru wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DP 4767P w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie małej infrastruktury turystycznej przy powstającej ścieżce rowerowej wzdłuż DK12 w ramach naboru wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury turystycznej, realizowanych przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego w 2023 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/148/2020 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego spółkom wodnym lub ich związkom, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

14. Interpelacje i zapytania radnych

15. Wolne głosy i wnioski

16. Odpowiedzi na interpelacje

17. Zakończenie obrad

Logo strony