Przewodniczący Jan Szkudlarczyk zwołał na piątek 24 stycznia br. XX sesję Rady Powiatu Leszczyńskiego. Rozpocznie się o godz. 10.30 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie, pl. Kościuszki (sala narad).

Ustalony przez przewodniczącego Rady Powiatu Leszczyńskiego porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Informacja nt. porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji w dniu 23 grudnia 2019 roku

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz inne podmioty i ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2020 roku

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych

11. Wolne głosy i wnioski

12. Zakończenie obrad

Logo strony